ระบบบริหารงบประมาณ

รับฟังนโยบายการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 และนิเทศติดตาม การดำเนินงาน มอบนโยบาย กศน.อำเภอ

นที่ 25 ตุลาคม 2564

Read more