เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ทดสอบหมวดหมู่
หัวข้อเรื่อง : เปิดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสำนักงาน กศน.โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ไ

เสาร์ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562


                    นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสำนักงาน กศน.โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ได้ดำเนินการส่งเสริมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ซึ่งเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจัดกิจกรรมบูรณาการแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์และนำไปปรับใช้การเรียนการสอน โดยจัดอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และOBEC Channel โครงการฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูกระโดง สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนางอรุณี อารี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา และคณะวิทยากร ที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครู กศน.เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน ขอขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา มา ณ โอกาสนี้

เข้าชม : 24


ทดสอบหมวดหมู่ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 21 / พ.ค. / 2562
      เปิดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสำนักงาน กศน.โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ไ 11 / พ.ค. / 2562
      ...วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562...พิธีถวายพระพรชัยมงคล เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนายธีรวัฒน์วุฒิคุณผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธาน ณ บริเวณลานพิธี ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 6 / พ.ค. / 2562
      สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการทำงาน นายทะเบียน และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ(ITW51) ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมปริ้นเซส โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ 3 / พ.ค. / 2562
      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562) 30 / เม.ย. / 2562