เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ทดสอบหมวดหมู่
หัวข้อเรื่อง : เปิดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสำนักงาน กศน.โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ไ

เสาร์ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562


                    นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสำนักงาน กศน.โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ได้ดำเนินการส่งเสริมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ซึ่งเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจัดกิจกรรมบูรณาการแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์และนำไปปรับใช้การเรียนการสอน โดยจัดอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และOBEC Channel โครงการฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูกระโดง สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนางอรุณี อารี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา และคณะวิทยากร ที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครู กศน.เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน ขอขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา มา ณ โอกาสนี้

เข้าชม : 65


ทดสอบหมวดหมู่ 5 อันดับล่าสุด

      การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562 3 / ก.ค. / 2562
      นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 1 / ก.ค. / 2562
      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ 25 / มิ.ย. / 2562
      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ 21 / มิ.ย. / 2562
      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ 16 รายการ 21 / มิ.ย. / 2562