เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ประกาศ
หัวข้อเรื่อง : เปิดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสำนักงาน กศน.โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ไ

เสาร์ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562


                    นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสำนักงาน กศน.โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ได้ดำเนินการส่งเสริมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ซึ่งเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจัดกิจกรรมบูรณาการแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์และนำไปปรับใช้การเรียนการสอน โดยจัดอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และOBEC Channel โครงการฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูกระโดง สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนางอรุณี อารี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา และคณะวิทยากร ที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครู กศน.เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน ขอขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา มา ณ โอกาสนี้

เข้าชม : 241


ประกาศ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 17 / ก.พ. / 2563
      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 165 เล่ม 14 / ก.พ. / 2563
      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 14 / ก.พ. / 2563
      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 7 / ก.พ. / 2563
      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ 4 / ก.พ. / 2563