[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
      "เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

27 / ม.ค. / 2558 : กศน.พุทไธสง
โครงการส่งเสริมคุณธรรม นำประชาธิปไตยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ด้วยหลักค่านิยม 12 ประการ
กศน.อำเภอพุทไธสง ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม นำประชาธิปไตยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ด้วยหลักค่านิยม 12 ประการ ด้วยขบวนการของลูกเสือ ที่ ค่ายลูกเสือภูมิศิริ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2558
26 / ม.ค. / 2558 : กศน.แคนดง
กศน.อำเภอแคนดง รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบสาม
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2558
25 / ม.ค. / 2558 : กศน.พลับพลาชัย
รับการประเมินภายนอก รอบ 3
กศน.อำเภอพลับพลาชัยได้รับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)
22 / ม.ค. / 2558 : กศน.กระสัง
งานวันหัวผักกาดขาวและงานกาชาดอำเภอกระสัง
บุคลากร กศน.อำเภอกระสังร่วมจัดกิจกรรมประกวดหนูน้อยกาชาด ในงานวันหัวผักกาดขาวของดีอำเภอกระสัง และงานกาชาด ประจำปี 2558 วันที่ 21 มกราคม 2558 ณ สนามที่ว่าการอำเภอกระสัง
14 / ม.ค. / 2558 : กศน.สตึก
พัฒนาวิทยากร วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมกศน.สตึก ได้จัดอบรมวิทยากรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและโครงการศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำ
พัฒนาวิทยากร วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมกศน.สตึก ได้จัดอบรมวิทยากรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและโครงการศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำ
14 / ม.ค. / 2558 : กศน.สตึก
โครงการค่ายวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ กศน.ตำบลทั้ง 12 แห่งในอำเภอสตึก จัดโครงการค่ายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบคุณทีมงานวิทยากร ครูและผู้เรียน
โครงการค่ายวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ กศน.ตำบลทั้ง 12 แห่งในอำเภอสตึก จัดโครงการค่ายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบคุณทีมงานวิทยากร ครูและผู้เรียน
14 / ม.ค. / 2558 : กศน.สตึก
ศูนย์ฝึกอาชีพ วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ บ้านขาม ต.สตึก อ.สตึก แวะทักทายสมาชิกกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพ ขอบคุณทุกคนที่เข้มแข็งผลิตผลงานอย่างต่อเนื่อง ให้กำลังใจค่ะ
ศูนย์ฝึกอาชีพ วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ บ้านขาม ต.สตึก อ.สตึก แวะทักทายสมาชิกกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพ ขอบคุณทุกคนที่เข้มแข็งผลิตผลงานอย่างต่อเนื่อง ให้กำลังใจค่ะ
14 / ม.ค. / 2558 : กศน.สตึก
ติดตามการดำเนินงานวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ อบต.กระสัง คณะกรรมการระดับอำเภอ ตรวจติดตามการดำเนินงานหมู่บ้าน๙ดี ตำบลกระสัง อำเภอสตึก ขอบคุณทุกท่านทั้งคณะกรรมการระดับอำเภอและคณะกรรมการหมู่บ้าน ขอชื่นชมและให้กำลังใจค่ะ
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ อบต.กระสัง คณะกรรมการระดับอำเภอ ตรวจติดตามการดำเนินงานหมู่บ้าน๙ดี ตำบลกระสัง อำเภอสตึก ขอบคุณทุกท่านทั้งคณะกรรมการระดับอำเภอและคณะกรรมการหมู่บ้าน ขอชื่นชมและให้กำลังใจค่ะ
14 / ม.ค. / 2558 : กศน.สตึก
บุคลากรอบรมเช้าวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมภูกระโดง สนง.จ.บุรีรัมย์ แวะให้กำลังใจวิทยากรและผู้เข้าอบรมวันที่สองวันสุดท้ายของการอบรมครูผู้ทำหน้าที่สอนตามหลักสูตรกศ.ขั้นพื้นฐาน 2551
บุคลากรอบรมเช้าวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมภูกระโดง สนง.จ.บุรีรัมย์ แวะให้กำลังใจวิทยากรและผู้เข้าอบรมวันที่สองวันสุดท้ายของการอบรมครูผู้ทำหน้าที่สอนตามหลักสูตรกศ.ขั้นพื้นฐาน 2551
14 / ม.ค. / 2558 : กศน.สตึก
เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา1วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เดินแบบผ้าไหมเพื่อการกุศล ซึ่งได้ดำเนินการเช่นนี้เป็นประจำทุกปี ขอบคุณนายอำเภอสตึกและภริยา ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร
เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เดินแบบผ้าไหมเพื่อการกุศล ซึ่งได้ดำเนินการเช่นนี้เป็นประจำทุกปี ขอบคุณนายอำเภอสตึกและภริยา ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร สถานศึกษา สมาชิกกิ่งกาชาดและเครือข่ายในพื้นที่อำเภอสตึก ผู้
14 / ม.ค. / 2558 : กศน.สตึก
โครงการพัฒนาบุคลากร วันที่ 18 -19 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมภูกระโดง สำนักงานกศน.จังหวัดบุรีรัมย์ นำบุคลากรเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โครงการพัฒนาบุคลากร วันที่ 18 -19 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมภูกระโดง สำนักงานกศน.จังหวัดบุรีรัมย์ นำบุคลากรเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
13 / ม.ค. / 2558 : กศน.ลำปลายมาศ
วันเด็กแห่งชาติ 2558
กศน.อำเภอลำปลายมาศ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2558 ณ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ในวันที่ 10 มกราคม 2558 โดยจัดกิจกรรมที่ให้ทั้งสาระความรู้ ความบันเทิง กิจกรรมนันทนาการต่างๆ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี
30 / ธ.ค. / 2557 : กศน.กระสัง
การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะครู กศน.อำเภอกระสัง เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร การบูรณาการคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 8 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยาการนครราชสีมา
30 / ธ.ค. / 2557 : กศน.กระสัง
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-ฉลองวันปีใหม่ 2558
กศน.อำเภอกระสัง โดยการนำของ ผอ.นุจรีย์ ส่องสพ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอกระสัง ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-ฉลองวันปีใหม่ 2558 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2558
29 / ธ.ค. / 2557 : กศน.พุทไธสง
กศน.พุทไธสงได้จัด โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้สิทธิผู้บริโภคอย่างชาญฉลาด
กศน.อำเภอพุทไธสง ได้จัดกิจกรรม โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้สิทธิผู้บริโภคอย่างชาญฉลาด โดยให้นักศึกษา กศน.อำเภอพุทไธสง และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม
25 / ธ.ค. / 2557 : กศน.นาโพธิ์
กศน.นาโพธิ์จัดโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ
กศน.นาโพธิ์จัดโครงการเข้าค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2557 ณ.วัดสมศรี
24 / ธ.ค. / 2557 : กศน.ละหานทราย
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
ณ หอประชุมอำเภอละหานทราย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557
24 / ธ.ค. / 2557 : กศน.ละหานทราย
จังหวัดเคลื่อนที่ โครงการปันน้ำใจสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ณ บ้านตากอง ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557
24 / ธ.ค. / 2557 : กศน.ละหานทราย
โครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม
ณ วัดป่าละหานทรายและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2557
23 / ธ.ค. / 2557 : กศน.โนนดินแดง
กศน.อำเภอโนนดินแดง
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ รดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมภูกระโดง สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/70 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03