"เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

4 / ม.ค. / 2560 : กศน.นาโพธิ์
กศน.อำเภอนาโพธิ์ จัดอบรมโครงการเพื่มประสิทธิภาพบุคลากร
กศน.อำเภอนาโพธิ์ จัดอบรมโครงการเพื่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ในระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2559
4 / ม.ค. / 2560 : กศน.นาโพธิ์
กศน.อำเภอนาโพธิ์ ออกบูธ ในงานเปิดอาคารเรียนใหม่เทศบาล ตำบลนาโพธิ์
กศน.อำเภอนาโพธิ์ ออกบูธ ในงานเปิดอาคารเรียนใหม่เทศบาล ตำบลนาโพธิ์ ขายผลิตภัณฑ์ฝีมือ กศน.นาโพธิ์
4 / ม.ค. / 2560 : กศน.นาโพธิ์
กศน.อำเภอนาโพธิ์ จัดโครงการ สนุกจัดเต็ม...สะเต็มศึกษา
กศน.อำเภอนาโพธิ์ จัดโครงการ สนุกจัดเต็ม...สะเต็มศึกษา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559
26 / ธ.ค. / 2559 : กศน.พุทไธสง
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
กศน.อำเภอพุทไธสง จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป ณ วัดป่าพุทไธสง เมื่อวันที่ 22-23 ธ.ค. 2559
9 / ธ.ค. / 2559 : กศน.ปะคำ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 รายวชิาบังคับและวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กศน.อำเภอปะคำ ประกาศราคากลาง ซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 รายวิชาบังคับและวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
8 / ธ.ค. / 2559 : กศน.ปะคำ
โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษา กศน.ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษา กศน.ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6 / ธ.ค. / 2559 : กศน.สตึก
ปัจฉิมนิเทศและ มอบหลักฐานการจบแก่นักศึกษากศน.
วันนี้ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมกศน.อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจฉิมนิเทศและ มอบหลักฐานการจบแก่นักศึกษากศน.
28 / พ.ย. / 2559 : กศน.พุทไธสง
โครงการอบรมชี้แจงผู้เรียนด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กศน.อำเภอพุทไธสง จัดโครงการอบรมชี้แจงผู้เรียนด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2559
28 / พ.ย. / 2559 : กศน.พุทไธสง
โครงการปัจฉิมนิเทศ รับวุฒิบัตรนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
กศน.อำเภอพุทไธสง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ รับวุฒิบัตรนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559
22 / พ.ย. / 2559 : กศน.ปะคำ
กศน.อำเภอปะคำ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
21 / พ.ย. / 2559 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 ณ กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 / พ.ย. / 2559 : กศน.ปะคำ
พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการ ศึกษา ภาคเรียนที่1/2559 และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการ ศึกษา ภาคเรียนที่1/2559 และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 ณ หอประชุมอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
14 / พ.ย. / 2559 : กศน.ปะคำ
โ่ครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตร กศน. 2551
วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2559 โ่ครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตร กศน. 2551
14 / พ.ย. / 2559 : กศน.ปะคำ
กศน.อำเภอปะคำ ศึกษาดูงาน ณ กศน.อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 4 พฤศจิกายน กศน.อำเภอปะคำ ศึกษาดูงาน ณ กศน.อำเภอหนองเรือ และห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
26 / ต.ค. / 2559 : กศน.สตึก
วันนี้ 23 ตุลาคม 2559 ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก บุคลากรกศน.อำเภอสตึก ร่วมพิธีวันปิยมหาราช
วันนี้ 23 ตุลาคม 2559 ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก บุคลากรกศน.อำเภอสตึก ร่วมพิธีวันปิยมหาราช
26 / ต.ค. / 2559 : กศน.สตึก
วันนี้ 23 ตุลาคม 2559 ณ สนามหลวง กทม.ร่วมกิจกรรมครัวร่วมใจรวมพลัง จากกระทรวงศึกษาธิการ
วันนี้ 23 ตุลาคม 2559 ณ สนามหลวง กทม.ร่วมกิจกรรมครัวร่วมใจรวมพลัง จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการกศน.และนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเยี่ยมชมให้กำลังใจ โดยปรุงและแจกอาหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน
26 / ต.ค. / 2559 : กศน.สตึก
กศน.ตำบลทั้ง 12 แห่งในพื้นที่อำเภอสตึก ให้บริการสอนทำริบบิ้นสีดำและให้บริการย้อมผ้าสีดำฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของชาวไทย
กศน.ตำบลทั้ง 12 แห่งในพื้นที่อำเภอสตึก ให้บริการสอนทำริบบิ้นสีดำและให้บริการย้อมผ้าสีดำฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของชาวไทย
21 / ต.ค. / 2559 : กศน.ปะคำ
กศน.อำเภอปะคำ ให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม
20 ตุลาคม 2559 ได้ร่วมออกหน่วยปฏิบัติงานตาม โครงการ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
18 / ต.ค. / 2559 : กศน.ปะคำ
ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอปะคำ
ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย
7 / ต.ค. / 2559 : กศน.ปะคำ
ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการฝึกอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงในประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2559 ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการฝึกอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงในประเทศญี่ปุ่น

กำลังแสดงหน้าที่ 1/96 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03