"เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

                                                                          

                             เป็นองค์กรหลักที่มีศักยภาพในการส่งเสริม    สนับสนุน  ให้สถานศึกษาในสังกัด 
             และภาคีเครือข่าย
สามารถจัดบริการการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย 
            ได้อย่างมีคุณภาพทั่วถึง  และ
ต่อเนื่อง 

                                                                                                                                 

               1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

         2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการจัดการศึกษานอกระบบ
             และการศึกษาตามอัธยาศัย

         3. ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

         4. พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
             มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาตลอดชีวิต

         5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
             ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

     


                    

                               

                                    นโยบายการบริหาร สำนักงาน  กศน.จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้ยึดหลัก ปรัชญา
                   เศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานกับการบริหารที่ใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐาน (SNM /
CBM ) 
                   หลักธรรมาภิบาล  และการบริหารจัดการความรู้ภายใต้นโยบายดังนี้

                                         เสริมสร้างองค์ความรู้       เชิดชูภูมิปัญญา

                             พัฒนาเครือข่าย             เป้าหมายศูนย์การเรียนชุมชน

                                                               
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03