รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดบุรีรัมย์
 
วันที่บันทึก : เลขที่โครงการ : เลขที่คุมสัญญาe-GP : การเบิกจ่าย : สถานศึกษา : รหัสงบประมาณ : เลขที่ใบPO : เลขที่เอกสารรับพัสดุ :
 
ลำดับ ว/ด/ป/ที่บันทึก เลขที่โครงการ เลขคุมสัญญา e-GP ชื่อโครงการ จำนวนเงิน ข้อมูลผู้ประกอบการ เอกสารส่งมอบงาน เล่มที่ เลขที่ สถานศึกษา งบประมาณ เลข ID เลขที่ใบPO เลขที่เอกสารรับพัสดุ ข้อมูล
12106 มิ.ย. 255757055266510 570614006024    ซื้อวัสดุ กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 44,300.00 ร้านแหลมทองวิทยา ใบกำกับภาษี 015 0721 เมืองบุรีรัมย์ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 5441 7005191147 8000661251 
12206 มิ.ย. 255757065013410 570614011315    ซื้อวัสดุ กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 41,600.00 ร้านแหลมทองวิทยา ใบกำกับภาษี 015 0749 เมืองบุรีรัมย์ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 5442 7005206645 8000678539 
12306 มิ.ย. 255757065058236 570614049953    จัดซื้อวัสดุ 14,426 บริษัท บุรีรัมย์ สุทธิสิริ จำกัด ใบกำกับภาษี - BSI14-0534 เมืองบุรีรัมย์ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 5444 7005207205 8000677489 
12406 มิ.ย. 255757065069045 570614057982    ซื้อวัสดุ 8,200.00 บริษัท บุรีรัมย์ สุทธิสิริ จำกัด ใบกำกับภาษี - BSI14-0610 เมืองบุรีรัมย์ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 5445 7005206730 8000678079 
12506 มิ.ย. 255757065068923 570614058850    ซื้อสื่อสอนเสริมชุดอาเซียน โดยวิธีตกลงราคา 54,400.00 บริษัทสินปัญญาอิควิปเม้นท์ จำกัด ใบกำกับภาษี - IV56/10/249 เฉลิมฯ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 5451 7005207117 8000677581 
12605 มิ.ย. 255757065060291 570614051061    จ้างพิมพ์หนังสือสื่อส่งเสริมการรู้หนังสือและแบบฝึกทักษะการใช้ภาษา 7,820.00 บริษัท ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ใบส่งของ  SI2554/0008164 แคนดง กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ รหัส 4704 5415 7005149166 8000615253 
12705 มิ.ย. 255757035141022 570305009062    จัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนและคู่มือการเรียนรู้ สำหรับเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด(ถอยลูกบอล) 147,000.00 บริษัทอันลิมิตพริ้นติ้ง จำกัด  ใบส่งของ - SV2554/0002844 พลับพลาชัย คก.พัฒนาการเทียบโอนความรู้ รหัส 47005 3011 7005184139 8000653481 
12805 มิ.ย. 255757065054189 570614045745    จัดซื้อวัสดุใช้ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 17 ร 19,823.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส ใบกำกับภาษี - IV570507004 โนนดินแดง คก.พัฒนาการเทียบโอนความรู้ รหัส 47005 5388 7005209593 8000680675 
12905 มิ.ย. 255756115023500 561114018694    ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารสำหรับห้องสมุดประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 1,620 ร้านวัฒนา ใบส่งของ 075 3741 เฉลิมฯ ห้องสมุดประชาชน รหัส 4705 5429/5430 7004616438 8000615182 ประจำเดือน พ.ค. 57
13005 มิ.ย. 255756115024621 561214081978    ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร ห้องสมุดฯ (พ.ค. 57) 1,620.00 ร้านกระเจี๊ยบ ใบส่งของ 01 49 นาโพธิ์ ห้องสมุดประชาชน รหัส 4705 5370,5371 7004612043 8000615132 ประจำเดือน พ.ค 57
13105 มิ.ย. 255756115020768 561114055695    ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับ กศน.ตำบล ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 1,100.00 ร้านวัฒนา ใบส่งของ 075 3743 เฉลิมฯ กิจกรรม กศน. รหัส 4705 5431 700461244 8000615134 ประจำเดือน พ.ค57
13205 มิ.ย. 255756115020963 561214034827    จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน กศน.ตำบล (พ.ค. 57) 1,100.00 ร้านกระเจี๊ยบ ใบส่งของ 01 050 นาโพธิ์ กิจกรรม กศน. รหัส 4705 5369 7004573757 8000504504 ประจำเดือน พ.ค 57
13305 มิ.ย. 255756115014442 561101003918    ซื้อหนังสือพิมพ์ วารสารรายสัปดาห์ และนิตยสารรายปักษ์ ให้บ้านหนังสืออัจฉริยะ เดือนพฤษภาคม 2557 23,220.00 ร้านเมืองไทยสาส์น ใบส่งของ 056 2756 โนนสุวรรณ โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ รหัส 47057 5084 7004635122 8000607017 ประจำเดือน พ.ค. 57
13405 มิ.ย. 255756115014794 561101004317    จัดซื้อหนังสือพิมพ์ฯ คก.บ้านหนังสืออัจฉริยะ (พ.ค. 57)  55,900 ร้านกระเจี๊ยบ ใบส่งของ 02 01 นาโพธิ์ โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ รหัส 47057 5368 7004841685 8000604690 ประจำเดือน พ.ค. 57
13505 มิ.ย. 255756115014454 561201004549    ซื้อหนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสารสำหรับบ้านหนังสืออัจฉริยะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 30,100 ร้านวัฒนา ใบส่งของ 075 3742 เฉลิมฯ โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ รหัส 47057 5432 7004625153 8000471862 ประจำเดือน เม.ย. 57
13605 มิ.ย. 255757055076278 570605000244    จ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 264,070.00 บริษัทอันลิมิตพริ้นติ้ง จำกัด ใบส่งของ - SV2554/0002959 เฉลิมฯ ค่าหนังสือเรียน รหัส 500001 4762 7005147834 8000613940 
13705 มิ.ย. 255757055272085 570514228178    จัดจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าและประปา 26,731.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาเมท เซลส์แอนด์เซอร์วิส ใบส่งของ  IV570403004 พุทไธสง ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 5088 7005149122 800015195 
13805 มิ.ย. 255757035185950 570614017005    จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีตกลงราคา (ถอยลูกบอล) 15,069.00 อิสานโฆษณา ใบส่งของ 11 7-10 ลำปลายมาศ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 3171 7005148759 8000615136 
13905 มิ.ย. 25575705527709 570614029637    จ้างพิมพ์แบบบันทึกการเรียนรู้ กรต. 60,000.00 บริาัทไซเบอร์บุคส์ แอนด์ ปริ้นท์ จำกัด ใบส่งของ 5612020  ละหานทราย ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 2252 7005149037 8000615138 
14005 มิ.ย. 255757065042161 570614035448    จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 99,270.00 หจก.ปาเมธเซลล์แอนด์เซอร์วิส ใบกำกับภาษี - IV570514006 คูเมือง ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 5385 7005149050 8000615138 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38