รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดบุรีรัมย์
 
วันที่บันทึก : เลขที่โครงการ : เลขที่คุมสัญญาe-GP : การเบิกจ่าย : สถานศึกษา : รหัสงบประมาณ : เลขที่ใบPO : เลขที่เอกสารรับพัสดุ :
 
ลำดับ ว/ด/ป/ที่บันทึก เลขที่โครงการ เลขคุมสัญญา e-GP ชื่อโครงการ จำนวนเงิน ข้อมูลผู้ประกอบการ เอกสารส่งมอบงาน เล่มที่ เลขที่ สถานศึกษา งบประมาณ เลข ID เลขที่ใบPO เลขที่เอกสารรับพัสดุ ข้อมูล
48103 เม.ย. 255757045022051 570414018855    ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา 15,000.00 ร้านชัยพัฒนา ใบส่งของ  IV ละหานทราย ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รหัส 500008 2241 7004969564 8000404330 
48203 เม.ย. 255757045027574 570414023046    จัดซื้อวัสดุโครงการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย 9,000.00 บจก.บุรีรัมย์สุทธิสิริ ใบส่งของ - bsi14-0320 สตึก ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รหัส 500008 3457 7004969714 8000405282 
48303 เม.ย. 255757045006379 570414005872    จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมการเรียนรู้กศน.ตำบล 78,324.00 ร้านสุธะเฟอร์นิเจอร์ ใบส่งของ -  ปะคำ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 1000 7004969273 8000404491 
48402 เม.ย. 255757035089913 570414015616    จัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องปริ๊นเตอร์ 14,240.00 ร้านประโคนชัยคอมพิวเตอร์ ใบส่งของ 01 122 ประโคนชัย ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 2501 7004969276 8000405627 
48501 เม.ย. 255757035050994 570314036900    ค่าวัสดุช่างทำกระจกอลูมิเนียม 14,400.00 ร้านวินาญเฟอร์นิเจอร์ ใบส่งของ 85 4236 ละหานทราย คก.ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รหัส 47004 1953 7004968867 8000405629 
48601 เม.ย. 255757045005254 570414004497    ซื้อสื่อ CD อาชีพ เพื่อใช้ในห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 60,000.00 ร้านวาสนาพาณิชย์ ใบส่งของ - WSC56-0108 หนองกี่ ห้องสมุดประชาชน รหัส 4705 1959 7004970448 8000409701 
48701 เม.ย. 255757035279828 570314221471    จัดวัสดุสำหรับห้องสมุดประชาชนอำเภอแคนดง 6,000.00 บริษัท บุรีรัมย์สุทธิสิริ จำกัด ใบส่งของ  BSI14-0314 แคนดง งบบริหาร รหัส 4705 3419 7004973348 8000413751 
48801 เม.ย. 255757035233371 570414002913    จัดจ้างทำป้ายไวนิล 8,550.00 ร้านเรวัตการพิมพ์ ใบกำกับภาษี 0061 002 เมืองบุรีรัมย์ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รหัส 500008 2784 7004973352 8000413752 
48901 เม.ย. 255756125108343 561214106438    จัดจ้างพิมพ์แบบสำรวจการรู้หนังสือ(ถอยลูกบอล) 95,000.00 บริษัท ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ใบส่งของ - SI2554/0007182 เมืองบุรีรัมย์ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 862 7004973355 8000413483 
49001 เม.ย. 255757045000471 570414000675    ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 6,050.00 ร้านสมพร 2 ใบส่งของ 027 1324 โนนสุวรรณ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 3374 7004984852 8000424815 
49101 เม.ย. 255757045001156 570414001190    ซื้อวัสดุเครื่องครัว 9,503.00 ร้านก้ำหมง ใบส่งของ 013 0621 เมืองบุรีรัมย์ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 2380 7004962676 8000414401 
49201 เม.ย. 255757045001509 570414001550    ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบล 81,000.00 ร้านสมพร2 ใบส่งของ 023 1127 หนองกี่ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 1941 7004985220 800424817 
49301 เม.ย. 255757045002946 570414002890    จ้างพิมพ์แบบบันทึกและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 44,700.00 บริษัท ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ใบส่งของ - SI2554/0007677 หนองกี่ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 1944 7004984860 8000424649 
49401 เม.ย. 255757035257500 570414003735    ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาคนพิการ โดยวิธีตกลงราคา 6,000.00 บริษัท บุรีรัมย์สุทธิสิริ จำกัด ใบส่งของ  BSI14-0219 ลำปลายมาศ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 3243 7004976096 8000413511 
49501 เม.ย. 255757035077905 570414011652    ซื้อวัสดุสำนักงาน(ถอยลูกบอล) 92,210.00 หจก.ปาเมธ ใบส่งของ - IV570305001 ลำปลายมาศ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 2992 7004990904 8000430563 
49631 มี.ค. 255757015100002 570301010354    ซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกระสัง 185,000.00 บริษัท เอ็นทีที อินเท็นซ จำกัด ใบกำกับภาษี  IV570025 กระสัง ห้องสมุดประชาชน รหัส 4705 3355 7004932974 8000360293 
49731 มี.ค. 255757035255458 570314246700    ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา 10,600.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส ใบกำกับภาษี  IV570219005 ลำปลายมาศ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รหัส 500008 2256 7004925119 8000350528 
49831 มี.ค. 255757035302344 570314239817    ซื้อวัสดุโครงการเสริมทักษะ สร้างปัญญา 2 เมษา วันรักการอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2557 9,550.00 บริษํท บุรีรัมย์สุทธิสิริ จำกัด ใบส่งของ - BSI14-0319 หนองกี่ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 3359 7004924499 8000350260 
49929 มี.ค. 255757035113841 570314085088    ซื้อสื่อ สำหรับ กศน.ตำบล  90,000.00 บริษัท นิวสกาย กรุ๊ป จำกัด ใบกำกับภาษี  5703/0001 บ้านใหม่ฯ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รหัส 500008 2967 7004917552 8000344506 
50028 มี.ค. 255757035268959 570314224006    ซื้อวัสดุโครงการ เรียนรู้อาชีพ สู่อาชีพชุมชน(ถอยลูกบอล) 16,832.00 ร้านสมพร 2 ใบส่งของ 024 1200 โนนสุวรรณ คก.ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รหัส 47004 2440 7004969165 800405565 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38