รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดบุรีรัมย์
 
วันที่บันทึก : เลขที่โครงการ : เลขที่คุมสัญญาe-GP : การเบิกจ่าย : สถานศึกษา : รหัสงบประมาณ : เลขที่ใบPO : เลขที่เอกสารรับพัสดุ :
 
ลำดับ ว/ด/ป/ที่บันทึก เลขที่โครงการ เลขคุมสัญญา e-GP ชื่อโครงการ จำนวนเงิน ข้อมูลผู้ประกอบการ เอกสารส่งมอบงาน เล่มที่ เลขที่ สถานศึกษา งบประมาณ เลข ID เลขที่ใบPO เลขที่เอกสารรับพัสดุ ข้อมูล
4118 มิ.ย. 255757065102603 570614163675    ซื้อวัสดุโครงการการจัดการแข่งขันความสามารถพิเศษ (ถอยลูกบอล) 9,000.00 บจก.บุรีรัมย์สุทธิสิริ ใบส่งของ - BSI14-0605 สตึก ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รหัส 500008 5519 7005209836 8000681196 
4218 มิ.ย. 255757065198033 570614167813    จัดซื้อวัสดุโครงการการแข่งขันกีฬา กศน.ตำบล สร้างความสามัคคี ต้านภัยยาเสพติด 12,000.00 บริษัท บุรีรัมย์สุทธิสิริ จำกัด ใบส่งของ  BSI14-0615 สตึก ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รหัส 500008 5741 7005209998 8000681207 
4318 มิ.ย. 255757045188358 570614075136    จัดซื้อโต๊ะ (ถอยลูกบอล) 20,000.00 ร้านโชติช่วงเฟอร์นิเจอร์ ใบส่งของ 3 05 สตึก ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 3859 7005199994 8000674601 
4418 มิ.ย. 255757065113632 570614166873    ล้างอัดขยายภาพ 17,195.00 ห้องภาพ ตรีเพชร ใบกำกับภาษี 223 11121 เมืองบุรีรัมย์ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 5575 7005209855 8000681200 
4518 มิ.ย. 255757065132176 570614167934    จัดจ้างถ่ายเอกสาร (ถอยลูกบอล) 25,200.00 ร้านรวยรินทร์ ใบส่งของ 34 044 ประโคนชัย ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 5600 7005210010 8000681016 
4618 มิ.ย. 255757065126359 570614171867    จัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 75,467.00 ร้านคูณพานิช ใบส่งของ 45 20-22 ประโคนชัย ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 5754 7005209847 8000681202 
4718 มิ.ย. 255757065041162 570614174340    จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และปริ๊นเตอร์ (ถอยลูกบอล) 43,380.00 ร้านประโคนชัยคอมพิวเตอร์ ใบส่งของ 02 24 ประโคนชัย ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 5358   ดำเนินให้ครบทั้ง 8 ลูกบอล(ดำเนินการถึงบอล 5)
4817 มิ.ย. 255757055234102 570614144934    จ้างพิมพ์หนังสือสื่อส่งเสริมการรู้หนังสือฯ 10,580.00 บ.ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ใบกำกับภาษี  SI2554/0008161 ชำนิ กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ รหัส 4704 5702   บอล 1 ข้อ 3 ใส่วงเงินงบประมาณ 10,580 บาท(หนึ่งหมื่นห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
4917 มิ.ย. 255757065167589 570614154632    ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิตต่อต้านยาเสพติด โดยวิธีตกลงราคา 7,700.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส ใบส่งของ - IV570613007 ลำปลายมาศ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัส 4704 5727 7005210015 8000681203 
5017 มิ.ย. 255757045251802 570614156884    ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง โดยวิธีตกลงราคา(ถอยลูก 10,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส ใบส่งของ - IV570422001 ลำปลายมาศ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัส 4704 4039 7005208268 8000680227 
5117 มิ.ย. 255757065181193 570614154941    ซื้อวัสดุโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 11,500.00 หจก.กาญจนโรจน์ ใบส่งของ - 20532 บ้านกรวด คก.ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รหัส 47004 5723 7005208208 8000679829 
5217 มิ.ย. 255756115023526 570514016914    ซื้อ นสพ.รายวันและวารสารห้องสมุดฯ มี.ค. 57- เม.ย. 57 3,220.00 ร้านตั้งประสิทธิ์ ใบส่งของ 081 4005,4007 ชำนิ ห้องสมุดประชาชน รหัส 4705 5688,5689,5690,5691 7005079062 8000537519/8000542419/8000541950/8000541952/800053 เดือน ต.ค.56-ก.พ.57
5317 มิ.ย. 255757055206263 570514193782    ซื้อหนังสือ/สื่อสำหรับห้องสมุดประชาชน 40,000.00 บ.ไซเบอร์บุคส์ แอนด์ ปริ้นท์ จำกัด ใบส่งของ 5612015  ชำนิ ห้องสมุดประชาชน รหัส 4705 5701 7005208315 8000679261 
5417 มิ.ย. 255756115020717 570414188667    ซื้อ นสพ. สำหรับ กศน.ตำบลฯ เดือน พ.ย. 56 - เม.ย. 57 7,860.00 ร้านตั้งประสิทธิ์ ใบส่งของ 062,069,081 3069,3411,3413,3434,4004,4006 ชำนิ กิจกรรม กศน. รหัส 4705 3938,3939,3940,3941,5696,5697 7005105465 8000564953 พย.8000685101/ธค.8000680154/มค.8000680100/กพ.8000683040/มีค.8000684520/เมย.8000680389
5517 มิ.ย. 255757055076675 570505003912    ค่าจ้างพิมพ์แบบเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 494,820.00 บริษัท อันลิมิต พริ้นติ้ง จำกัด ใบส่งของ - SV2554/0002955 บ้านกรวด ค่าหนังสือเรียน รหัส 500001 5687   บอล 2 รายงานขอซื้อ /คำสั่ง วันที่ 8 พ.ค.57 บอล 5 สัญญา แก้ไช เปลี่ยน ระหว่างศูนย์ กศน.อำเภอบ้านกรวด แก้เป็น ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 5 กำหนดเริ่มทำงาน 13 พ.ค.57
5617 มิ.ย. 255757065157426 570614133164    จ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา(ถอยลูกบอล) 78,000.00 บริษัท ไซเบอร์บุคส์ แอนด์ ปริ้นท์ จำกัด ใบส่งของ 5610076 - บ้านกรวด ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รหัส 500008 837 7005208222 8000679554 
5717 มิ.ย. 255757065159234 570614134920    ซื้อวัสดุโครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้นักศึกษาฯลฯประจำภาคเรียนที่ 1/2557 25,000.00 บริษัท บุรีรัมย์สุทธิสิริ ใบส่งของ - BSI14-0525 บ้านกรวด ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รหัส 500008 5718 7005208422 800679845 
5817 มิ.ย. 255757065185073 570614157287    ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 15,000.00 หจก.กาญจนโรจน์ ใบส่งของ - 20533 บ้านกรวด ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รหัส 500008 5726 7005205624 8000680304 
5917 มิ.ย. 255757055230349 570514192751    ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 60,000.00 บ.บุรีรัมย์สทธิสิริ จำกัด ใบกำกับภาษี  BSI14-0509 ชำนิ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 5698 7005202670 8000680304 
6017 มิ.ย. 255757055232902 570514194833    ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ 20,180.00 บ.บุรีรัมย์สทธิสิริ จำกัด ใบกำกับภาษี  BSI14-0514 ชำนิ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 5699 7005205584 8000678345 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38