รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดบุรีรัมย์
 
วันที่บันทึก : เลขที่โครงการ : เลขที่คุมสัญญาe-GP : การเบิกจ่าย : สถานศึกษา : รหัสงบประมาณ : เลขที่ใบPO : เลขที่เอกสารรับพัสดุ :
 
ลำดับ ว/ด/ป/ที่บันทึก เลขที่โครงการ เลขคุมสัญญา e-GP ชื่อโครงการ จำนวนเงิน ข้อมูลผู้ประกอบการ เอกสารส่งมอบงาน เล่มที่ เลขที่ สถานศึกษา งบประมาณ เลข ID เลขที่ใบPO เลขที่เอกสารรับพัสดุ ข้อมูล
4103 เม.ย. 255757045000758 570414001919    ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการเทียบโอนความรู้ 19,620.00 ร้านคอมพลัส ใบส่งของ 53 25 ละหานทราย คก.พัฒนาการเทียบโอนความรู้ รหัส 47005 3471   
4203 เม.ย. 255756115023500 561114018694    ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารสำหรับห้องสมุดประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2557 1,620 ร้านวัฒนา ใบส่งของ 066 3264 เฉลิมฯ ห้องสมุดประชาชน รหัส 4705 3463/3464 7004616438 8000011246 ประจำเดือน ต.ค 56
4303 เม.ย. 255756115023508 561114118149    จัดซื้อหนังสือพิมพ์วารสารห้องสมุดประชาชน ก.พ.57 1620 หจก.บุรีรัมย์เตียงฮั้วกรุ๊ป ใบส่งของ  013155 บ้านด่าน ห้องสมุดประชาชน รหัส 4705 3459/3460 7004521622 8000322119 เดือนกุมภาพันธ์ 2557
4403 เม.ย. 255757045023361 570414020338    ซื้อหนังสือห้องสมุดประชาชน 40,000.00 ร้านวาสนา ใบส่งของ  wsc56-0100 ละหานทราย ห้องสมุดประชาชน รหัส 4705 3473   
4503 เม.ย. 255756115020739 561114054776    จัดซื้อหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบลประจำเดือน มี.ค.๕๗ 1050 ร้านตั้งประสิทธิ์ ใบส่งของ 069 3438 ปะคำ กิจกรรม กศน. รหัส 4705 3405 7004548691 8001712207 
4603 เม.ย. 255756115020768 561114055695    ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับ กศน.ตำบล ประจำเดือน มีนาคม 2557 1,050.00 ร้านวัฒนา ใบส่งของ 066 3262 เฉลิมฯ กิจกรรม กศน. รหัส 4705 3466 700461244 8000011886 ประจำเดือน ต.ค 56
4703 เม.ย. 255756115014563 561101001355    จัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร คก.บ้านหนังสืออัจฉริยะ เดือนมีนาคม 57 79120 ร้านไปยาลใหญ่ ใบส่งของ - IV5600065 สตึก โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ รหัส 47057 3461 7004514057 8000388131 
4803 เม.ย. 255756115014454 561201004549    ซื้อหนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสารสำหรับบ้านหนังสืออัจฉริยะ ประจำเดือนมีนาคม 2557 30,100.00 ร้านวัฒนา ใบส่งของ 066 3263 เฉลิมฯ โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ รหัส 47057 3465 7004625153 8000386900 
4903 เม.ย. 255757045022051 570414018855    ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา 15,000.00 ร้านชัยพัฒนา ใบส่งของ  IV 5702977 ละหานทราย ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รหัส 500008 2241   
5003 เม.ย. 255757045027574 570414023046    จัดซื้อวัสดุโครงการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย 9,000.00 บจก.บุรีรัมย์สุทธิสิริ ใบส่งของ - bsi14-0320 สตึก ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รหัส 500008 3457   
5103 เม.ย. 255757035260860 570314206008    วัสดุสนับสนุนการจัดกิจกรรม กศน.ตำบล 57,473.00 ร้านชัยพัฒนา ใบส่งของ  iv5702979 ละหานทราย ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 2247   บอล 8 วันที่รับเรื่องจากสารบรรณต้องไม่ย้อนหลังวันที่ของหนังสือ
5203 เม.ย. 255757045006379 570414005872    จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมการเรียนรู้กศน.ตำบล 78,324.00 ร้านสุธะเฟอร์นิเจอร์ ใบส่งของ -  ปะคำ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 1000   รหัสงบประมาณ 50009 ใช้หลักการและเหตุซื้อวัสดุสำนักงานไม่ได้
5303 เม.ย. 255757045033940 570414028308    ซื้อวัสดุสนับสนุนกิจกรรม กศน. 50,988.00 ร้านชัยพัฒนา ใบส่งของ  IV 5702906 ละหานทราย ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 2246   
5402 เม.ย. 255757035258127 570414020916    ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยวิธีตกลงราคา 9,120.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส ใบกำกับภาษี  IV570326001 ลำปลายมาศ คก.ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รหัส 47004 3244   
5502 เม.ย. 255756115020699 561114138263    ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับ กศน.ตำบล โดยวิธีตกลงราคา เดือนมีนาคม 2557 3,360 ร้านวิทยา ใบส่งของ 3 46 ลำปลายมาศ กิจกรรม กศน. รหัส 4705 3439 7004553217 8001668510 ใช้เลข PO เดิม เดือน พ.ย 8000280651,ธค. 8000274593, มค. 8000282723, กพ. 8000282830
5602 เม.ย. 255756115170830 561201002076    จัดซื้อหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสาร คก.บ้านหนังสืออัจฉริยะ มีนาคม 57 21,500.00 หจก.บุรีรัมย์เตียงฮั้วกรุ๊ป ใบส่งของ   บ้านด่าน โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ รหัส 47057 3382 7004624016 8000389031 
5702 เม.ย. 255756115016884 570301003176    ซื้อหนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสาร คก.บ้านหนังสืออัจฉริยะ มี.ค.57 30,100.00 ร้านปันเตียย ใบส่งของ 2 39 พลับพลาชัย โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ รหัส 47057 3450 7004837503 8000388234 
5802 เม.ย. 255756115014567 570301004804    ซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ โดยวิธีพิเศษ เดือนมีนาคม 2557 96,320 ร้านวิทยา ใบส่งของ 3 45 ลำปลายมาศ โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ รหัส 47057 3438 7004905184 8000389032 
5902 เม.ย. 255757035089913 570414015616    จัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องปริ๊นเตอร์ 14,240.00 ร้านประโคนชัยคอมพิวเตอร์ ใบส่งของ 01 122 ประโคนชัย ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 2501   
6002 เม.ย. 255757035274629 570414019519    วัสดุการศึกษา 30,300.00 ร้านบุรีรัมย์ ออฟฟิศออโตเมชั่น ใบส่งของ 012 000593 นาโพธิ์ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 2273   

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21